10PAŹ.

Promocja Kości Cube

REGULAMIN PROMOCJI „ Kości Cube”

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem promocji „Bony Rabatowe” zwanej dalej „Promocją” jest firma Cube Anna Bobrowska, zarejestrowaną przez Prezydenta Miasta Poznania z numerem ewid. 34785/2001/S ; nr NIP: 972- 057-53-48; nr REGON: 634168065; z siedzibą w Poznaniu, 60-681 Poznań, os. Bolesława Chrobrego 8/49 , zwana w dalszej części Regulaminu „Organizatorem”.

2. Promocja dotyczy zakupów w sklepach stacjonarnych Organizatora na terenie Poznania

3. Uczestnikiem Promocji może być pełnoletnia osoba fizyczna, z zastrzeżeniem ust. 5 . Osoby nie posiadające pełnej zdolności do czynności prawnych mogą wziąć udział w Promocji pod warunkiem uzyskania zgody ich przedstawiciela ustawowego na uczestnictwo w Promocji (dalej: „Uczestnik”).
4. Uczestnictwa w Promocji, jak i praw i obowiązków z nimi związanych nie można przenosić na inne osoby.
5. Uczestnikami Promocji nie mogą być pracownicy Organizatora, jak również zleceniobiorcy współpracujący z Organizatorem oraz członkowie ich rodzin (do drugiego stopnia pokrewieństwa). 6. Czas trwania Promocji 10.10.2020 – 29.11.2020.
7. Przedmiotem promocji są Kości rabatowe pochodzące z gry Chromosome, zwane dalej „Kośćmi”.
8. Promocja nie łączy się z innymi promocjami i rabatami proponowanymi przez Organizatora. Dotyczy zakupów towarów nie zniżkowanych i rabtowanych

II. WARUNKI UCZESTNICTWA W PROMOCJI
1. Promocja ma na celu promowanie gier planszowych i zakupów w branżowych sklepach stacjonarnych.
2. W Promocji może wziąć udział Uczestnik, który zamierza nabyć produkty w sklepach stacjonarnych Organizatora za kwotę przekraczającą 50 PLN w jednej transakcji.
3. Udział w Promocji może wziąć każdy kto zgłosi chęć udziału przedstawicielowi Organizatora w trakcie zakupu.

III. KOŚCI RABATOWE I ZASADY ICH PRZYZNANIA

1. Przedmiotem Promocji są Kości, które przyznaje się na następujacych zasadach po zgłoszeniu chęci uczestnictwa w Promocji przy wykonywaniu transakcji:
1 Kość za każde pełne 50PLN wydanych w trakcie pojedynczej transakcji. Transakcja ta nie może podlegać innej zniżce promocyjnej
(Tj. 50-99,99PLN 1 Kość, 100-149,99PLN 2 Kości, 150-199,99 3 Kości itd pod warunkiem że transakcja odbyła się bez innych rabatów proponowanych przez Organizatora)
2. Kości zostają wydane przez przedstawiciela Organizatora po zakończonej transakcji, Kości stają się własnością Uczestnika. Kości mogą ale nie muszą być wykorzystane dla przyszłych rabatów dla Uczestnika w trakcie trwania promocji.
3. Kości mogą zostać wykorzystane jako Rabat do innej transakcji Uczestnika Promocji zawartej na terenie sklepów stacjonarnych.
4. W celu wykorzystania Kości do otrzymaniu rabatu Uczestnik musi zgłosić chęć przedstawicielowi Organizatora w trakcie kolejnej zawieranej transakcji. Po zgłoszeniu Uczestnik w wyznaczonym przez przedstawiciela Organizatora miejscu musi rzucić w sposób nie pozwalający na ustawianie wyniku swoimi Kośćmi. Otrzymany wynik rzutu oznacza otrzymany Rabat do ceny zakupu w PLN.
5. Cena gry zostaje pomniejszona o otrzymany wynik, zaś wykorzystane kostki stają się ponownie własnością Organizatora.
6. Liczba wykorzystanych kości w jednej transakcji nie jest ograniczona. Wykorzystane Kości mogą pochodzić z wielu transakcji Uczestnika. Rabat nie może przekroczyć ceny gry. Wynik rzutu większy niż cena gry ustala się jako równy cenie gry.
7. Kości, które nie zostaną wykorzystane w trakcie obowiązywania Promocji tracą ważność i tym samym nie mogą zostać wykorzystane po upływie terminu obowiązywania Promocji, pozostają własnością Uczestnika.
8. Kości nie podlegają wymianie na jakikolwiek ekwiwalent, w szczególności ekwiwalent pieniężny.

IV. REKLAMACJE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ
1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Promocji, w szczególności w zakresie wykorzystania Kości, mogą być składane na adres biura Organizatora (Cube biuro ul. Madziarska 17A 61-615 Poznań) na piśmie lub elektronicznie na sklep@cubecp.pl.
2. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko oraz adres zamieszkania, nr telefonu i adres mailowy składającego reklamację wraz z dokładnym opisem wskazującym na powód reklamacji.
3. Organizator w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od otrzymania reklamacji rozpatrzy zgłoszoną reklamację i poinformuje zgłaszającego ją o zajętym stanowisku.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich, uniemożliwiające wzięcie udziału w Promocji przez jego Uczestników.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za powstałe szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych przez Uczestnika Promocji.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Warunkiem przystąpienia do Promocji jest akceptacja niniejszego Regulaminu. Uczestnik biorąc udział w Promocji akceptuje niniejszy Regulamin.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia czasu trwania Promocji lub wznowienia Promocji co nie wpłynie na pogorszenie warunków uczestnictwa w Promocji oraz utratę praw nabytych przez Uczestników.
3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają w szczególności odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.